Lietuvos Respublikos muitinė

Projekto pavadinimas:

 

Lietuvos Respublikos muitinės finansinių išteklių, jų apskaitos ir kontrolės sistemos (FAS) priežiūra ir palaikymas.

 

Projekto data:

 

2013 m. liepos 10 d. – 2015 m. liepos 10 d.

 

Teikiamos paslaugos:

 

FAS priežiūros ir palaikymo (maintenance and support) paslaugos.

 

Nauda:

 

Finansų apskaitos sistema skirta automatizuoti finansinę apskaitą muitinės įstaigose ir vykdyti ją centralizuotai pagal patvirtintus Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau vadinama - VSAFAS) ir bendrąjį sąskaitų planą. Finansų apskaitos sistema įdiegta SAP twchnologinėje platformoje ir apima šiuos funkcinius modulius: 1) finansinių išteklių planavimas; 2) personalo valdymas; 3) sutarčių valdymas; 4) apskaitos modulis: turtas; finansavimas ir mokėjimai; darbo užmokestis; atsiskaitymai su atskaitingais asmenis; gautinos sumos; mokėtinos sumos ir įsipareigojimai; pajamos; sąnaudos; pareigūnų pensijos; nebalansinės sąskaitos ir nebalansiniai vidiniai atsiskaitymai; Didžioji knyga ir finansinė atskaitomybė; ataskaitos.

 

Lietuvos Respublikos muitinės finansinių išteklių, jų apskaitos ir kontrolės sistemos priežiūra ir palaikymas užtikrina stabilų, nenutrūkstamą ir efektyvų FAS ir sąsajų su kitais integruotos muitinės informacinės sistemos (MIS) posistemiais ir išorinėmis sistemomis darbą bei atliekamų funkcijų atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktams, yra teikiama pagalba FAS naudotojams, atliekami FAS papildymai (pataisymai), kurie skirti naujų veiklos poreikių įgyvendinimui bei sistemos efektyvumui didinti. InnForce Group ekspertai yra sertifikuoti Lietuvos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (VSAFAS) specialistai, turintys ilgametę patirtį pritaikant SAP technologinę platformą Lietuvos viešojo sektoriaus apskaitos  reikalavimams.  InnForce Group ekspertai projekto metu teikia kompleksines plėtros, priežiūros ir palaikymo paslaugas, kurios  užtikrina operatyvų FAS darbo atkūrimą visiško arba dalinio funkcionavimo sutrikimo atvejais; taip pat diegiami FAS papildymai ir pataisymai, teikiama konsultacinė pagalba apskaitos standartų taikymo ir technologinio jų įgyvendimo klausimais Lietuvos Respublikos muitinės specialistams.

 

InnoForce Group specialistai projekto metu užtikrina sistemos nenutrūkstamą veikimą, stebėseną  ir profilaktinės priežiūros darbus pagal suderinto paslaugų lygio (angl. SLA – Service Level Agreement) reikalavimus.

 

Technologija:

 

FAS taikomoji programinė įranga yra suprojektuota, sukurta ir įdiegta SAP ERP Central Component (ECC), SAP NetWeaver Business Intelligence (BI), SAP NetWeaver Composition Environment (CE), SAP NetWeaver Process Integration (PI) priemonėmis.